Parallelweg 2e fase, 's-Hertogenbosch
Voorstel doortrekking Halve Zolenroute, Gemeente Heusden
Aanleg VOP te Drunen
Ongelijkvloerse kruispuntoplossing te 's-Hertogenbosch
Parkeerregulering 2.0 (zie projecten)
Voorstel fietstunnel te Oudheusden

Diensten


Mijn visie is om u te ondersteunen en support te bieden net wanneer u erom verlegen zit. U kunt bij mij terecht voor al uw kleinschalige verkeerskundige werkzaamheden. Of het het opstellen van een verkeersbesluit is of het berekenen van een rijcurve; voor u sta ik klaar. Detachering is tevens mogelijk. Ook kan ik u van dienst zijn als het gaat om grotere verkeerskundige projecten. Bekijk hieronder mijn werkvelden:

Wegontwerp

  De weggebruiker is gebaat bij een goede weginrichting. Dit lijkt logisch en simpel, maar een goed wegontwerp is niet vanzelfsprekend. De wereld wordt steeds complexer, dat geldt ook voor het ontwerpen van de weg en de openbare ruimte.
De schaarse publieke ruimte, wensen –lees: eisen– van andere vakdisciplines die elkaar bijten, belangen van betrokken partijen, juridische aspecten, kosten, onderhoudsaspecten, ga zo verder.
U kunt voor uw ruimtelijke vraagstuk een integraal ontwerp in handen krijgen. Laat mij uw ideeën, uw beleidsnota's en eventueel de belangen van betrokken partijen vertalen naar een optimaal plan. Het is belangrijk dat een ontwerp voldoet aan de functionele plus operationele eisen (bijvoorbeeld Duurzaam Veilig en het BABW) en dat het wegontwerp samenvloeit met de fysieke ruimtelijke omgeving. Ook kan ik u ondersteunen bij het maken van bepaalde (ontwerp)keuzes. Dit door de voor- en nadelen inzichtelijk te maken en verschillende zaken te wegen en te beoordelen.

Verkeersafwikkeling en verkeersregeltechniek

  Een ingreep in het verkeers- en vervoersnetwerk heeft vaak gevolgen voor de verkeersafwikkeling. Anticipatie op toekomstige ontwikkelingen is onontbeerlijk om een robuust verkeersnetwerk te creëren. Ik kan op basis van uw verkeersmodellen conclusies en aanbevelingen doen zodat u garandeert blijft van een goede bereikbaarheid.
Het kan zijn dat een congestiegevoelig punt zich frequent laat zien in de praktijk. Ik kan u verder op weg helpen door verschillende oplossingen aan te dragen waarbij het aanbod op de huidige en de toekomstige verkeersvraag is afgestemd. Hierbij wordt er verder gekeken dan op kruispuntniveau, het draait uiteindelijk om een robuust netwerk. Ook wordt tijdens de studie bezien of eventuele restcapaciteit slim kan worden benut; bouwen kost geld en heeft een grote impact op de openbare ruimte. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan andere verkeersdeelnemers. Er bestaat immers meer dan autobereikbaarheid.

Verkeersveiligheid en sociale veiligheid

  Gemiddeld zijn er in Nederland per dag twee verkeersdoden te betreuren. Het aantal ziekenhuisgewonden bedraagt circa 18.000 per jaar, dit laatste gegeven laat in geen jaren een daling zien (databron: SWOV, tot aan 2009). Niet één wegbeheerder wil een gezin met leed achterlaten.
Hoewel we het meest verkeerveilige land ter wereld zijn, is er nog veel te doen. Graag laat ik u zien hoe u de verkeerveiligheid en de sociale veiligheid op uw weg kan bevorderen. Of het nu gaat om een beleidsplan of om maatregelen zoals het Duurzaam Veilig inrichten van een gebied: mijn doel is altijd om voor een verkeerssituatie te zorgen die zowel objectief als subjectief veilig is. Ook voor concepten zoals Shared Space of Natuurlijk Sturen, het moet immers geen "Scared Space" worden.
Ik zal nooit maatregelen voorstellen die schijnveiligheid scheppen of symbolisch zijn en enkel één symptoom bestrijden. Ik bied u een effectieve oplossing aan waarbij aandacht is besteed aan de essentiële "4E's" (Engineering, Environment, Education & Enforcement).

Parkeren

  De focus van verkeer ligt niet altijd op de verplaatsing tussen bestemming A en bestemming B. Ook het goed kunnen parkeren op beide bestemmingen is van essentieel belang voor het maatschappelijk functioneren. Of het nu gaat om autoparkeren of fietsparkeren, parkeren houdt altijd verband met de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de economische vitaliteit van uw gemeente.

Parkeren is een gevoelig onderwerp waarbij ingewikkelde kwesties zijn gemoeid. Het komen tot een gepaste oplossing kan voor u, ondanks al uw goede voornemens, een gebed zonder eind zijn.
Mijn ambitie is om voor u een efficiënte en effectieve oplossing te bieden die acceptatie geniet van de betrokken partijen, voor nu en in de toekomst. Laat parkeerperikelen geen negatieve stempel op uw gemeente drukken, in welke vorm dan ook.

Verkeersonderzoeken

  De ruggengraat van uw plan is goed onderzoek, een onderbouwing vraagt immers om kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens. Wat is het probleem precies en wat zijn de oorzaken ervan?
Onderzoeken lopen uiteen van veldonderzoek tot deskresearch. Denk hierbij aan parkeeronderzoeken of het achterhalen van statistische gegevens van een bepaald plangebied.

Het is niet alleen van belang dat u de juist gegevens aangeleverd krijgt, maar ook dat ze handzaam en bruikbaar worden afgeven. Dus niet: cijfertjes op een aantal papiertjes. Maar zo: de inventarisatiegegevens netjes verwerkt zoals u wilt, bijvoorbeeld in uw spreadsheet. Desgewenst kan er op basis van een analyse een conclusie aan gekoppeld worden. Zo komt u niet met extra werk te zitten.
Ook kan ik op basis van door u gedane onderzoeken de onderzoeksresultaten voor u analyseren en verwerken, zodat u gelijk aan de slag kunt met uw waardevolle plan.

Leefbaarheid en langzaam verkeer

  Verkeer gaat niet alleen over asfalt. Denk ook aan leefbaarheid en duurzame vervoerswijzen. Vandaag de dag zijn fietsers en, in het bijzonder, voetgangers nog steeds onderschatte verkeersdeelnemers. Verbazingwekkend, zij dragen juist bij aan de leefbaarheid, sociale cohesie, volksgezondheid en aan een duurzame (lokale) economie. Voor het beeld: fietsers vertegenwoordigen 26% van alle verplaatsingen in Nederland en voetgangers 19% (bron: Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009). Op korte afstanden zijn dit dé verplaatsingswijzen. De auto neemt daarentegen op korte afstanden hoge maatschappelijke kosten met zich mee (parkeerruimte, milieu, verspild brandstofgeld, etc.). Samenvattend, deze verkeersdeelnemers verdienen aandacht en stimulatie moet worden beloond.
U kunt hiermee door mij worden geadviseerd. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij het mobiliteitsvraagstuk, maar ook bij het verblijven en beleving. Ik ga met u de latente vraag ontdekken. Geen nietszeggende modewoorden en veelbelovende campagne-acties. Maar een duidelijk collectief pakket van harde, zachte en organisatorische maatregelen.