Ongelijkvloerse kruispuntoplossing te 's-Hertogenbosch
Aanleg VOP te Drunen
Parallelweg 2e fase, 's-Hertogenbosch
Voorstel doortrekking Halve Zolenroute, Gemeente Heusden
Parkeerregulering 2.0 (zie projecten)
Voorstel fietstunnel te Oudheusden

Projecten


Hieronder ziet u een overzicht van enkele projecten en werken. Neem met mij contact op indien u bepaalde projecten nader wilt inzien.


Meting A15 ter hoogte van hmp 60,8 Traffic Service Nederland (2013)
Traffic Service Nederland heeft de opdracht gegeven om het een en ander in te meten op de Rijksweg A15 ter hoogte van hectometerpaal 60,8.
De aanleiding van de inmeetopgave was een aanrijding tegen een actiewagen op de A15 ter hoogte van hectometer 60,8 en de daarbij, in de belevening van Traffic Service Nederland, verkeerd getrokken conclusie van Rijkswaterstaat over de toenmalige verkeerssituatie.

Traffic Service Nederland is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen. Met de meting wil Traffic Service Nederland achterhalen of de verkeerssituatie voldeed aan de vigerende richtlijnen, of beter gezegd, de opdrachtgever wil Rijkswaterstaat overtuigen van het feit dat zij de juiste handelingen hebben verricht.

Om te komen tot een objectieve meting zijn diverse middelen ingezet. Om verdenking van vervalsing te voorkomen, zijn de meting en de meetresultaten op beeld vastgelegd (video en foto). De resultaten zijn aan Traffic Service Nederland overhandigd.
Parkeerexploitatie buurtcentrum te Helmond Empaction (2012 – 2013)
In opdracht van Empaction heeft Mobiliteitsadvies Nederland voor de Gemeente Helmond een parkeerexploitatie opgesteld in verband met de mogelijke invoering van parkeerregulering bij een multifunctioneel buurtcentrum. Deze parkeerexploitatie geeft meer inzicht in de kosten en baten van twee verschillende parkeerreguleringsmaatregelen: een parkeerschijfzone en parkeerregulering 2.0 (het "nieuwe" betaald parkeren). Vanwege de aard van het gebied is een vergunningshouderregime (E9) buiten beschouwing gelaten.

De kostendekkendheid is van twee verschillende gebiedsgroottes bepaald. De input van de exploitatie is gebaseerd op gegevens uit referentiemodellen, CBS-data, ervaringsgegevens en feitelijke informatie van de gemeente Helmond zelf. Het voorspellingsmodel, waarmee het aantal verwachte parkeeruren is geraamd, vormt de ruggengraat van het model. Daarnaast zijn diverse ondersteunende tekeningen opgesteld.

De exploitatie is voorzien van inhoudelijke informatie, toegesneden op de plaatselijke situatie, en is zo aan de gemeente Helmond aangeleverd. Het model is flexibel opgesteld zodat de gemeente de exploitatie naar believen kan aanpassen.
Parallelweg 's-Hertogenbosch 2e fase Gemeente 's-Hertogenbosch (2012)
Door de komst van de Parallelweg (in het verlengde van de Magistratenlaan) wordt een nieuwe verbinding tussen de Zandzuigerstraat en de Randweg tot stand gebracht.
Met deze nieuwe ontsluitingsweg tracht de gemeente 's-Hertogenbosch onder andere de bereikbaarheid van haar stad en het station te verbeteren. Bovendien wordt de binnenstadsring van autoverkeer ontlast.

Het project behoort tot het maatregelenpakket van de Koersnota Hoofdinfrastructuur van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Ten behoeve van dit project is aan mij gevraagd een presentatietekening op te stellen op basis van het beoogde ontwerp. Het technische ontwerp is aangeleverd door de gemeente 's-Hertogenbosch zelf en is door mij vertaald naar een representatieve verbeelding.

Download hier de tekening in pdf-formaat (lage resolutie): Klik hier
Parkeerregulering 2.0 Empaction (2012)
Voor een groot aantal gemeenten is uitwijkgedrag naar de woongebieden vandaag de dag hét parkeerprobleem. Het invoeren van parkeerregulering in woongebieden wordt steeds vaker overwogen. Bewoners willen graag dat de parkeerplekken exclusief voor hen beschikbaar zijn (parkeervergunninghoudersgebied). Echter, de meest flexibele vorm van regulering is een betaald parkeerregime.
In de traditionele vorm gaat het invoeren van een betaald parkeerregime gepaard met hoge realisatie- en operationele kosten. Bovendien staat het imago van betaald parkeren bij velen in een kwaad daglicht.

Met Parkeerregulering 2.0 wordt de kracht van een traditioneel betaald parkeerregime behouden, maar worden de bovengenoemde nadelen weggenomen. Het succes van Parkeerregulering 2.0 is te danken aan de toepassing van moderne betaaltechnieken, zoals digitale vergunningen en mobiel-parkeren. Mede hierdoor is de methodiek van Parkeerregulering 2.0 vooralsnog de meest kostendekkende variant van parkeerregulering in woongebieden.

Artikel op Parkeer24: Klik hier
Download hier de samenvatting van het rapport (pdf): Klik hier
's-Hertogenbosch Ongelijkvloers ontwerpopdracht Gemeente 's-Hertogenbosch (2011)
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft met het beleidsdocument 'Koersnota Hoofdinfrastructuur' haar lijnen voor de toekomst uitgezet voor het verkeer en vervoer in en rondom de gemeente 's-Hertogenbosch. De Koersnota beoogt de gewenste bereikbaarheid van de gemeente te garanderen. Hiervoor is in de Koersnota een aantal maatregelen en acties opgenomen.
Eén van die maatregelen is het realiseren van diverse ongelijkvloerse kruisingen op een viertal locaties in 's-Hertogenbosch.

In dit plan is een ongelijkvloerse oplossing uitgewerkt voor het kruispunt: Pettelaarseweg – Gestelseweg - Brabantlaan (in de nabijheid van het provinciehuis). Het betreft een integraal ontwerp waarbij de uitgangspunten en eisen van verkeer, stedebouw, landschap en milieu zijn meegenomen. Bij het ontwerp is de situatie in 2025 als uitgangspunt genomen.
Tijdens het onderzoek is een variantenstudie gedaan en op basis van een multicriteria-analyse zijn de varianten gewogen en beoordeeld. Uiteindelijk zijn twee Voorlopige Ontwerpen aan de gemeente voorgelegd die als basis dienen voor verdere uitwerking.

Download hier de ontwerpen in pdf-formaat (lage resolutie): Klik hier
Heusden fietsend naar de top! Gemeente Heusden (2010)
Dit plan behelst alle aspecten om het fietsgebruik in Heusden te vergroten en heeft een doorkijk tot 2020. Er is in het bijzonder aandacht besteed aan de wensen van de gebruiker, een terugblik op het "oude" beleid, nationale evenals regionale ambities, toekomstige ontwikkelingen en de plaatselijke situatie zelf.

De maatregelen gaan verder dan de verplaatsing van "A naar B". Er is ook gekeken naar het stallen van de fiets, mensgerichte maatregelen, sociale veiligheid, promotie en evaluatie.

In de gemeente Heusden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om de bovengenoemde onderwerpen invulling te geven. Ook zijn diverse partijen betrokken geweest bij de planvorming. Om preciezer te zijn: Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, wijkverenigingen, winkel- en bedrijvenverenigingen, buurgemeenten, Ouderenproof, middelbare scholen, Platform Toerisme en Recreatie en Politie Midden en West Brabant.
Dit plan wordt ondersteund door de Fietsersbond (Langstraat) en is meegenomen bij het opstellen van het nieuwe GVVP van de gemeente Heusden.